Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Pankrác.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 15959, komentáře < 7 dní: 339, komentářů celkem: 381076, adminů: 60, uživatelů: 4957  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 83 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Nejvìtší sbor Jižní baptistické konvence ordinoval tøi ženy jako kazatelky
·Opatøení Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci od 3. kvìtna 2021
·Pokraèování kauzy Jerry Falwell ml.
·Policie øeší veèírek na støeše Arcibiskupského paláce v Praze
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104728995
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
Vloženo Pátek, 19. březen 2021 @ 15:04:45 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal karels

Biblický text a to obzvláště text Janova Evangelia pracuje s terminologií Božího Slova. Článek je mojí reflexí nad tímto tématem.


Pokud Jan Evangelista volí terminologii Božího Logu, připodobnil se tak apoštolu Pavlovi s jeho misijní taktikou „Židům Žid a Řekům Řek“, který na Areopágu v Athénách promlouval k filozofům. Přijetí pojmu logos křesťanskému náboženství umožnilo, aby svým Evangeliem, dobrou zvěstí o Spasiteli, oslovilo helénské či helénizované posluchače. Pojem logos, tolik významný pro filosofii, byl ranými křesťanskými autory převzat především z apologetických důvodů.

Správně chápat „logos“ (tj. slovo) nebylo zřejmě zprvu možné bez významu, jaký mu dala původně filosofie. Pozdější vykladači Janova Prologu (Jan 1,1–18) však začali zdůrazňovat, že je třeba oddělovat Logos (tradičně překládané v našem překladu jako Slovo) od jeho filosofického zabarvení a je nutné jej vidět v kontextu biblické terminologie.

Myslím si, že je chybou hledat odpovědi ve spojení Božího logu a řecké filozofie. Jan Evangelista jistě oslovuje posluchače, kteří měli povědomí Božího Slova z řecké filozofie, o tom není pochyb. Avšak pokračovat v dohledávání hlubšího pochopení Božího Slova a jeho zakořenění v řecké filozofii je slepá ulička. Učení o Božím Slově má mít svůj základ v biblických textech Starého zákona.

Jan Evangelista ve svém prologu v Evangeliu píše: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. ... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1,1-2.14) Jan takto předkládá svým čtenářům učení o vtělení Božího Slova. Uvedu nějaké příklady ze Starého zákona a jejich naplnění v Novém zákoně, které se dají pochopit ve smyslu výpovědí o Ježíši Kristu jako o Slovu Božím:

Tak tomu bude s mým Slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Izaiáš 55,11)

Kde se text naplnil? Viz:

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. (Jan 16,28)

  • Jiný biblický text hovoří o původu a preexistenci Ježíše Krista. Ježíš je bez počátku a bez konce a jeho občanství je v nebesích, viz:
Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. (Žalm 119,89)

Kde se tento text naplnil? Viz:

Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. (Jan 8,58)
A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět. (Jan 17,5)

  • Jiný biblický text z knihy Žalmů, který hovoří o Ježíši jako o Slově Božím. Viz:
Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé Slovo. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé Slovo, kdy už mě potěšíš? (Žalm 119,81–82)

Tento text je další z mnoha biblických textů, kde se dá pochopit prosba o vyslyšení modlitby z perspektivy mesiášského očekávání. Jakpak by mohl žalmista vyhlížet Boží slovo? Copak se slovo vyhlíží? Ovšem pokud se Slovo stalo tělem, potom ano.

Kde se text naplnil? Své naplnění našel kupříkladu zde. Viz:

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já. (Jan 1,29-30)

Jan Křtitel se jistě text Žalmu 119 v průběhu svého života modlil a Bůh také jeho modlitbu vyslyšel.

  • Další biblický text, viz:
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Žalm 119,105)

Zmíněný text je jeden z nejznámějších textů vůbec, dostal se dokonce i na obálky knih o křesťanství. Co když se ale nejedná o slovo ve smyslu výpovědi, ale o Slovo, které se stalo tělem? (Jan 1,1)

Kde se text naplnil? Viz:

Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. (Jan 9,4-5)
Ježíš jim řekl: Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. (Jan 12,35)

  • A opět další text, viz:
Nebesa byla učiněna Hospodinovým Slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. (Žalm 33,6)

Ježíš je Stvořitelem, respektive skrze něj byl tento svět stvořen. Rozumím tomu tak, že Bůh Otec je iniciátorem a Ježíš (Bůh Syn) realizuje návrhy svého Otce.

Vysvětlení nacházíme v textu Nového zákona, viz:

Neboť v něm (v Ježíši) bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On (Ježíš) předchází všechno, všechno v něm spočívá. (Koloským 1,16-17)

  • A konečně biblický text z poslední knihy Bible, z knihy Zjevení, potvrzuje závěry mého článku, viz:
(Ježíš) má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. (Zjevení Janovo 19,13)

Článek nezpochybňuje učení o Ježíšově božství, preexistenci, o Ježíšově druhém návratu. Nýbrž rozšiřuje christologické učení o Našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Nevylučuji také možnost, že některé texty hovoří „pouze“ o Božím slově, tj. o informaci, a nikoliv o Ježíši Kristu. Jakékoliv Boží slovo v textech Starého zákona se jistě nedá pochopit jako výpověď o Ježíši, ale to je snad soudnému čtenáři jasné.

Každý starozákonní text je tedy třeba zvážit, zda není možná interpretace o Božím Slově jako o Ježíši Kristu.


Závěr: článek vznikl na základě mých vlastních úvah, není to tedy učení nějaké církve nebo křesťanské skupiny. Nevylučuji také omyl ve svých závěrech.

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 21 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. březen 2021 @ 06:54:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."...článek vznikl na základě mých vlastních úvah, není to tedy učení nějaké církve nebo křesťanské skupiny. Nevylučuji také omyl ve svých závěrech...."...


Tak tohoto vyjádření si, Karle, nesmírně vážím.
Je to tu příjemná změna příkladu osobní pokory před Bohem po těch místních výrocích často sebejistých "už jistojistě spasených", co si myslí, že vládnou Duchem". (On to u nich snad nějaký duch i bude, ale docela určitě nikoli ten svatý.)

Tohle totiž napsal člověk, který stojí oběma nohama na zemi.Re: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 20. březen 2021 @ 13:08:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Článek nezpochybňuje učení o Ježíšově božství, preexistenci, o Ježíšově druhém návratu. Nýbrž rozšiřuje christologické učení o Našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Nevylučuji také možnost, že některé texty hovoří „pouze“ o Božím slově, tj. o informaci, a nikoliv o Ježíši Kristu. Jakékoliv Boží slovo v textech Starého zákona se jistě nedá pochopit jako výpověď o Ježíši, ale to je snad soudnému čtenáři jasné. 
Toto je fatální omyl! Opak je pravda.

Každý starozákonní text je tedy třeba zvážit, zda není možná interpretace o Božím Slově jako o Ježíši Kristu.

O starozákonním textu apoštol Pavel napsal Timoteovi: "Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku." 
Pavel byl smělý vůči Korintským svatým, jimž napsal své vlastní mínění, které se stalo součástí Písma. 

Závěr: článek vznikl na základě mých vlastních úvah, není to tedy učení nějaké církve nebo křesťanské skupiny. Nevylučuji také omyl ve svých závěrech.

Ve světle výše zmíněného uvedený závěr skutečně k omylu došlo a bylo by bývalo lepší se do vlastních úvah nepouštět. Pavel si to mohl dovolit díky svému sjednocení a ztotožnění s Kristem = Bohem = Slovem = Tělem = Duchem = Životem a vším pro nás, abychom Jím, Jeho, pro Něho, skrze Něho a Jemu žili, zůstávajíc v Něm a chodíce s Ním. O tom je Kristovo učení a Boží ekonomie (správa podle Ef 3:9 [www.obohu.cz], Ko 1:25 [www.obohu.cz], 1Tm 1:4 [www.obohu.cz]). Tož tak.  Re: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 20. březen 2021 @ 16:11:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj. 

  Díky za úvahu.

Tak tomu bude s mým Slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Izaiáš 55,11)

Kde se text naplnil? Viz:

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. (Jan 16,28)


  Tak. 

  To ale není jediné naplnění toho Slova. Stačí se podívat na jiná místa, například když anděl přišel za Marií [obohu.cz]. 

  Marie řekla: „Hle, jsem Pánova otrokyně; nechť se mi stane podle tvého slova.“ 

  A to Boží slovo se jí stalo.


  Jan pak píše [obohu.cz]:

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života: —  Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven.

  V Janově životě a životě dalších lidí bylo to Slovo reálné. Bylo to proto, že jemu se taky to Slovo stalo.


Každý starozákonní text je tedy třeba zvážit, zda není možná interpretace o Božím Slově jako o Ježíši Kristu.

  Napsal jsi názor, napíšu ti taky.

  To hle opravdu není třeba.

  Co je třeba je to, aby se člověku stalo to Boží Slovo. 

  Tak, jako Janovi, Marii...

  Toník
Re: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 21. březen 2021 @ 12:38:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím Karle, že to dobře myslíš, ale neodhadl jsi nebo lépe nerozpoznal jsi, že místní společenství, které když to zjednoduším, raději tlusté od šunky, než dobrou šunku prosciutto.  Tvoje diskusní otevřené téma není pro zdejší většinu, odborně stravitelné, neboť jim schází teologická vědomostní průprava. Tedy zdejší komunita má ráda jednoduché až podprůměrné diskusní příspěvky, kdy je možno si zanadávat, druhé poplivat a pošpinit a zaplevelit diskusi hovadinami všeho druhu. Následná diskuse ověří zda se mýlím. Uvítal bych kdybych se mýlil, neboť nelibě nesu, že mnozí "křesťané" se často prezentují před světem, že rezignovali na zdravý rozum. Třeba jako moderátor tohoto téma které jsi vložil, mi pomůžeš svůj názor na některé diskutující si opravit. Stránka vygenerována za: 0.40 sekundy